Hướng dẫn gửi SMS thông qua API

API smscentral được sử dụng để tích hợp với hệ thống của bạn khi mà bạn muốn nhắn tin độc lập thông qua các ứng dụng riêng. API smscentral được phát triển dựa trên nền giao thức HTTP với các phương thức POST/GET, điều này có nghĩa rằng bạn có thể sử dụng bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà bạn muốn để tích hợp cho việc gửi tin nhắn thông qua hệ thống gateway của chúng tôi.

Dưới đây là hướng dẫn cụ thể để bạn tích hợp bộ API của smscentral hoặc bạn có thể tải bộ tài liệu hướng dẫn tại đây:

Base API URL

Tất cả các yêu cầu gọi đến API bằng phương thức HTTP POST/GET đều được thông qua

Production: URL http://api.smscentral.vn/1.0/
Sandbox: URL http://sandbox-api.smscentral.vn/1.0/

Content Type & Accept Header

SMS central API hỗ trợ JSON Content-Type và các thông tin chứng thực được định nghĩa trong Header


Phương thức chứng thực

Một cặp thông tin bao gồm tài khoản người dùng (email) và mật khẩu được mã hóa với RFC2045-MIME BASE64 và một REST API TOKEN (X-API-KEY HTTP header) được sử dụng nhằm xác thực với hệ thống API của smscentral. Điều này đảm bảo tính bảo mật cao nhất khi bạn gọi API của chúng tôi để thực hiện việc gửi tin nhắn đi

Examples: Authenticate with an email and password and X-API-TOKEN:
            
              •	email: [email protected]
              •	password: 1253abc
              •	X-API-TOKEN: 14518828996615GJ7zp
            
            
curl -i -H "Authorization: Basic Y2xpZW50QG1pbmhob3AuY29tOnBhc3Mxd3Jk" -H "X-API-TOKEN: 14518828996615GJ7zp" -H "Content-Type: application/json"

SEND A SMS

Gửi một tin nhắn đơn giản khi gọi một HTTP POST đến một hàm sendsms với các tham số sau:
Parameter Required Type Description
sender_id YES String Your Brandname or Number of your company.
type YES int Type of sms message. (type: 0 - CSKH, 1 - QC)
messages Yes List A JSON encoded list of a follow object [{content: ' content of message', ‘receiver’: a phone number will receive sms message'}]
Sau khi một yêu cầu dạng HTTP POST được gọi đến hàm sendsms của smscentral thì hệ thống sẽ trả về các mã response (xem bảng đặc tả mã lỗi)

CAMPAIGN API

API cho phép bạn gửi cùng lúc nhiều tin nhắn với các nội dung khác nhau đến các thuê bao di động. Có thể là các thuê bao đó cùng nội dung hoặc là khác nội dung, tùy vào nhu cầu của cạn bạn khi khởi tạo một campaign. Với tác vụ này, bạn cũng có thể ấn định trước được ngày giờ cụ thể để hệ thống có thể tự động gửi ra và report lại kết quả trong hệ thống report của smscentral
URL http://api.smscentral.vn/1.0/campaigns
METHOD POST
Sử dụng để khởi tạo một campaign, với các tham số được định nghĩa như sau:
Parameter Required Type Description
sender_id YES String Your Brandname or Number of your company.
schedule NO date Time will send sms, format: “dd-MM-yyyy HH:mm”. Null if you want to send instant sms message.
type YES int Type of sms message. (type: 0 - CSKH, 1 - QC)
messages Yes List A JSON encoded list of a follow object [{content: ' content of message', ‘receiver’: a phone number will receive sms message'}]
Ví dụ đơn giản cho phép bạn khởi tạo campaigns:
curl -i -H "Authorization: Basic Y2xpZW50QG1pbmhob3AuY29tOnBhc3Mxd3Jk" -H "X-API-TOKEN: 14518828996615GJ7zp" -H "Content-Type: application/json" -X POST –d' '{"sender_id": "SMSCENTRAL","type": 0, "messages": [{"content": "May the Force With you","receiver": ["09XXXXXX", "09XXXXXX"]},{"content": "The tin dung cua quy khac vua thuc hien giao dich nhu sau: XXXXX3952-VND 17300041 on 03-01-2016", "receiver": ["09XXXXXX"]}]
Khi bạn gọi thành công hàm API "CAMPAIGNS", hệ thống sẽ trả về cho bạn mã trạng thái, bạn có thể đối chiếu tại phần RESPONSE Code

METHOND GET

Cho phép bạn lấy thông tin của một hoặc nhiều campaign đã được khởi tạo trên hệ thống smscentral.

Return fields
Field Type Description
name String Name of campaign
id String Id of campaign
schedule_date date Time will send sms, format: “dd-MM-yyyy HH:mm”. Null if you want to send instant sms.
total_sms int Total sms was sent of the campaign.
failed int The number of sent SMS messages fail.
success_sms int The number of sent SMS messages success.
processing_sms int The number of SMS messages being processed.

Lấy tất cả các campaign về với phương thức GET:
curl -i -H "Authorization: Basic Y2xpZW50QG1pbmhob3AuY29tOnBhc3Mxd3Jk" -H "X-API-TOKEN: 14518828996615GJ7zp" -H "Content-Type: application/json" -X GET http://api.smscentral.vn/1.0/campaigns
A successful request will be indicated by a 200 OK HTTP status code. Requests that return multiple items will be paginated to 10 items per page, You can specify further pages with the ?page parameter.

API with curl for a campaign
curl -i -H "Authorization: Basic Y2xpZW50QG1pbmhob3AuY29tOnBhc3Mxd3Jk" -H "X-API-TOKEN: 14518828996615GJ7zp" -H "Content-Type: application/json" -X GET http://api.smscentral.vn/1.0/campaigns/1453691750369NCN3No